Regulamin

REGULAMIN – Warsaw Track Cup 2019

I.CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Popularyzacja lekkiej atletyki.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
 5. Integracja warszawskiego środowiska biegowego.
 6. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem aktywności fizycznej.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zawodów jest Firma Running Consulting Mariusz Giżyński (ul. Pirenejska 7/88, 01-493 Warszawa NIP 774-266-27-11).
 2. Zawody wspiera fundacja RUN AND FUN
 3. Współorganizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Cykl zawodów „Warsaw Track Cup” na bieżni stadionu lekkoatletycznego Orzeł Warszawa Podskarbińska 14, 03-831 Warszawa obejmuje 3 mityngi, które odbywają się w terminach:

8.05.2019 r.

5.06.2019 r.

5.09.2019 r.

Początek mityngu następuje o godzinie 17:30.

 1. Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla Uczestników odbędą się w Sklepie Biegacza na warszawskim Powiślu w terminie tygodnia po zakończeniu ostatniego cyklu (informacja o dokładnym terminie ukaże się na miesiąc przed ostatnim mityngiem)
 2. Podczas każdej edycji odbędą się biegi na 3 dystansach wśród Pań i Panów: 3000 m, 1500 m, 800 m oraz sztafeta 4×400 m. Dodatkowo biegi dla Dzieci i Młodzieży w 4 kategoriach wiekowych. Pokazowo odbędą się też inne konkurencje lekkoatletyczne w tym bieg na 100 m i pchnięcie kulą.
 3. Aby Uczestnik został sklasyfikowany w generalnej klasyfikacji, powinien w ciągu całego cyklu, składającego się z 3 edycji, wystartować na każdym z 3 dystansów: 3000, 1500 i 800 m. Do klasyfikacji generalnej liczy się suma uzyskanych wyników (np. 800 m – 3:00:00 + 1500 m 6:00:00 + 3000 m 11:00:00 =20:00:00). Wynik uzyskany w sztafecie nie liczy się do generalnej klasyfikacji.
 4. Aby Sztafeta została sklasyfikowana w generalnej klasyfikacji, musi wziąć udział w co najmniej 2 mitingach. Do klasyfikacji generalnej liczy się najlepszy wynik. Zgłoszenia zespołów do sztafety opisane są w części „Zgłoszenia” niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik podczas każdego mityngu z cyklu może wystartować na dowolnej liczbie dystansów oraz w sztafecie. Opłata startowa dotyczy każdego startu z osobna. Organizator rekomenduje start maksymalnie na jednym dystansie indywidualnym oraz w sztafecie podczas jednego mityngu.
 6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. Szczegółowy opis miejsca zawodów znajduje się na stronie internetowej www.warsawtrackcup.pl.
 8. PROGRAM IMPREZY

17.30-21.00 Godziny działania Biura Zawodów
18.15 Start I serii na 3000 m (następnie kolejne serie od II do V)

19:00 Starty biegów dzieci i Młodzieży
19:45 Start I serii na 1500 m (następnie kolejne serie od II do IV)
20.30 Start I serii na 800 m (następnie kolejne serie od II do VIII)
21:15 Start I serii sztafet 4×400 m (następnie kolejne serie)
21.45 Zakończenie imprezy

Program imprezy może ulec zmianie ze względu na ilość zgłoszony Zawodników do danych dystansów. Ostateczny program minutowy wraz z seriami zostanie umieszczony na stronie warsawtrackcup.pl na dzień przed mityngiem.

 

IV. UCZESTNICTWO

 1. Każdy Uczestnik Warsaw Track Cup ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. W zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia imprezy ukończą 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
 3. Młodsi Uczestnicy mogą startować wyłączni w obecności prawnego opiekuna, który wypełnia oświadczenie uczestnika niepełnoletniego i jest na mityngu wraz z dzieckiem.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu liczby 400 zarejestrowanych Uczestników.
 5. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach, którzy dokonają pełnej rejestracji, powinni zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro czynne będzie w dniu mityngu w godzinach 17:30-21:30
 6. Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz jeśli na liście startowej nie ma adnotacji potwierdzającej wpłatę, dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.
 7. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego: akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w zawodach i deklarację posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Oświadczenie można pobrać można ze strony internetowej Organizatora, jego druk znajdować się będzie również w Biurze Zawodów.
 8. Start w imprezie wiąże się z dobrowolnością podania danych osobowych Uczestnika, jednak bez ich podania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału biegu.
 9. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Ubezpieczenie NW Uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
 11. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 12. Dane osobowe Uczestników „Warsaw Track Cup” będą wykorzystane na potrzeby przesyłania informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Firmy Running Consulting Mariusz Giżyński. W każdym wypadku dane te będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Osoba uczestnicząca w imprezie Warsaw Track Cup ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniu imprezy w godzinach 17:30-21:30 wypełniając stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
 13. Dane osobowe Uczestnika biegu „Warsaw Track Cup” mogą być wykorzystywane przez Organizatora, Sponsorów oraz firmy współpracujące w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany przeze mnie adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.warsawtrackcup.pl
 2. Aby dokonać wstępnej rejestracji do jednych zawodów cyklu Warsaw Track Cup należy prawidłowo i w całości wypełnić Formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.warsawtrackcup.pl,
 3. Wszyscy Uczestnicy startujący w imprezie, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godzinach 17:30-21:30 (patrz Rozdział IV niniejszego Regulaminu).

VII. OPŁATY

Opłata startowa na każdym dystansie w biegach indywidualnych Warsaw Track Cup wynosi 25 zł., natomiast w Sztafecie za całą drużynę 40 zł.

 

VIII. KLASYFIKACJE

Podczas Warsaw Track Cup 2018 prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacje wiekowe:
 • <19, rocznik: 2000 i młodsi
 • 20-29, rocznik: 1999 – 1990
 • 30-39, rocznik: 1989 – 1980
 • 40-49, rocznik: 1979 – 1970
 • 50-59, rocznik: 1969 – 1960
 • 60+ rocznik: 1959 i starsi
 1. Klasyfikacja drużynowa: Drużyna składa się z minimum 5 osób. Do klasyfikacji liczą się ostateczne wyniki (sumy z 3 dystansów 800 m + 1500 m + 3000 m) pięciu najlepszych członków drużyny, w tym wyniki przynajmniej jednej kobiety. Zwycięża drużyna, której suma, uzyskanych w ten sposób wyników, będzie najniższa.
 2. Zgłoszenie drużyny odbywać się będzie w biurze zawodów. Przy weryfikacji należy podać nazwę drużyny.
 3. W przypadku klasyfikacji drużynowej należy zwrócić uwagę, aby podać właściwą nazwę drużyny w przypadku wszystkich członków drużyny (ważna jest również kolejność słów w nazwie).
 4. Klasyfikacja generalna sztafet: do wyniku końcowego liczą się najlepsze wyniki sztafet uzyskane na dwóch mityngach.

IX. NAGRODY

 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Warsaw Track Cup (w ciągu 3 imprez pokonają wszystkie 3 dystanse 800 m, 1500 m i 3000 m) otrzymują podczas ostatniej imprezy cyklu pamiątkowe medale.
 2. W przypadku klasyfikacji drużynowej należy zwrócić uwagę, aby podać właściwą nazwę drużyny
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych całego cyklu otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 5. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji drużynowej całego cyklu otrzymują puchary.
 6. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej sztafet całego cyklu otrzymają puchary lub medale.
 7. Zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskają najlepszy wynik mityngu na poszczególnych dystansach zostaną nagrodzeni pamiątkowymi medalami lub pucharami.
 8. Nagrody rzeczowe nie dublują się.
 9. Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się w terminie ok tygodnia po ostatnim mityngu w Sklepie Biegacza na warszawskim Powiślu.
 10. Jeżeli nagradzany nie stawi się na dekoracji, nagroda może być wysłana pocztą na koszt nagrodzonego po zgłoszeniu tego Organizatorowi.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego, na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.
 4. Organizator zapewnia przebieralnie i depozyt.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 6. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni, toalet i depozytu.
 7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.