REGULAMIN

 

I.CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Popularyzacja Lekkiej Atletyki.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
 5. Integracja warszawskiego środowiska biegowego.
 6. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem aktywności fizycznej.
 7. Podnoszenie odporności organizmu poprzez ruch na świeżym powietrzu.

 

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zawodów jest Firma Running Consulting Mariusz Giżyński. ul. Pirenejska 7/88, 01-493 Warszawa NIP 774-266-27-11
 2. Zapisy elektroniczne obsługuje: RosterAthletics.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

„Warsaw Track Cup” to zawody na bieżni stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojciecha Chrzanowskiego 23, 04-392 Warszawa.

 1. Mityngi odbędą się:

24.05.2022 r.  (1000 m, 1500 m, 3000 m, 4×400 m),

21.06.222 r. (800 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 4×400 m),

18.09.2022 r. (800m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 4×400 m).

 1. Początek zawodów następuje o godzinie 18:00, we wrześniu o 15:00.
 2. Dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej cyklu Warsaw Track Cup oraz wręczanie nagród dla Uczestników odbędą podczas uroczystego zakończenia Imprezy zaraz po ostatnim mityngu.
 3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Szczegółowy opis miejsca zawodów znajduje się na stronie internetowej warsawtrackcup.pl
 5. Projekt PROGRAMU IMPREZY:

PROGRAM MINUTOWY 18 września 2022 r.:

15:00 100 m dziewczynki 2015 i młodsze

15:04 100 m chłopcy 2015 i młodsi

15:08 200 m dziewczynki 2013 – 2014

15:12 200 m chłopcy 2013 – 2014

15:17 400 m dziewczynki 2012 – 2011

15:21 400 m chłopcy 2012 – 2011

15:25 800 m dziewczynki 2010 – 2009

15:30 800 m chłopcy 2010 – 2009

15:35 800 m

15:50 1000 m dziewczynki 2008 – 2007

15:57 1000 m chłopcy 2008 – 2007

16:05 1000 m

16:25 1500 m

16:45 3000 m

17:40 5000 m

18:30 4×400 m

19:00 DEKORACJE

Program może ulec zmianie z uwagi na ilości zgłoszeń do poszczególnych biegów. Ostateczny program minutowy zostanie opublikowany na dzień przezd imprezą.

 

IV. UCZESTNICTWO

 1. Każdy Uczestnik Warsaw Track Cup ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. W zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia imprezy ukończą 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu. Młodsi mogą startować w Mini Warsaw Track Cup.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu liczby 300 zarejestrowanych Uczestników.
 4. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach, którzy dokonają pełnej rejestracji, powinni zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz jeśli na liście startowej nie ma adnotacji potwierdzającej wpłatę, dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.
 6. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego: akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w zawodach i deklarację posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Oświadczenie można pobrać można ze strony internetowej Organizatora, jego druk znajdować się będzie również w Biurze Zawodów.
 7. Przed wejściem na stadion zostanie dokonany pomiar temperatury ciała, który będzie warunkiem dopuszczenia do zawodów.
 8. Nie zaleca się startu w zawodach, jeśli w ostatnich 14 dniach występowały objawy choroby Covid-19.
 9. Start w imprezie wiąże się z dobrowolnością podania danych osobowych Uczestnika, jednak bez ich podania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału biegu.
 10. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Pomiar czasu prowadzony będzie z użyciem sprzętu elektronicznego, a wyniki zostaną podane na 15’ po każdym z biegów.
 12. Ubezpieczenie NW Uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
 13. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 14. Dane osobowe Uczestników „Warsaw Track Cup” będą wykorzystane na potrzeby przesyłania informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Firmy Running Consulting Mariusz Giżyński. W każdym wypadku dane te będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Osoba uczestnicząca w imprezie Warsaw Track Cup ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniu imprezy, wypełniając stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
 15. Dane osobowe Uczestnika biegu „Warsaw Track Cup” mogą być wykorzystywane przez Organizatora, Sponsorów oraz firmy współpracujące w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany przeze mnie adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.warsawtrackcup.pl
 2. Aby dokonać wstępnej rejestracji do jednych zawodów cyklu Warsaw Track Cup należy prawidłowo i w całości wypełnić Formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.warsawtrackcup.pl.
 3. Wszyscy Uczestnicy startujący w imprezie, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy (patrz Rozdział IV niniejszego Regulaminu).

 

VI. OPŁATY

Opłata startowa Warsaw Track Cup wynosi

 1. Warsaw Track Cup 1000 – 5000 m: 35 zł.
 2. Warsaw Track Cup sztafeta 4×400 m: 40 zł. (za całą drużynę)
 3. Biegi Dzieci 100-1000 m: 15 zł

 

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Podczas Warsaw Track Cup prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. W poszczególnych mityngach – klasyfikacja generalna (I-III K i M) na wszystkich dystansach indywidualnych. Najszybsze 3 sztafety.
 2. Klasyfikacje na zakończenie cyklu:

– Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Warsaw Track Cup (w ciągu 3 imprez pokonają 3 dowolne dystanse: 1000 m / 1500 m / 3000 m / 5000 m / lub inny) otrzymują podczas ostatniej imprezy cyklu pamiątkowe medale. Wyniki z poszczególnych konkurencji zostaną przeliczone na punkty wg. tabel World Athletics z uwzględnieniem przelicznika w kategorii wiekowej (to nowość, a zatem Masters ma te same szanse, co senior w szczycie swojej kariery biegowej).

– Kategorie wiekowe co 5 lat (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+) I-III kobiet i mężczyzn statuetki i nagrody rzeczowe.

– drużynowa (5 osób w tym przynajmniej jedna kobieta). Miejsca I-III.

– najszybsza sztafeta 4×400 m całego cyklu. Miejsca I-III.

 1. Nagrody niespodzianki dla osób, które ukończą cykl, bez względu na zajęte miejsce i czasy pod warunkiem obecności na uroczystym zakończeniu imprezy (zależnie od hojności sponsorów).
 2. Nagrody rzeczowe nie dublują się.
 3. Wszystkie dzieci startujące 18.09.2022 r. otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 4. Dzieci z dystansów 800 m i 1000 m – pierwszych 3 zawodników wśród dziewcząt i chłopców zdobywa pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas każdej serii startowej pobiegnie maksimum 25 osób. Uczestnicy danej serii zobowiązani będą do przyjścia do biura zawodów na wyznaczoną porę tj. 30 min przed startem swojej serii. Następnie razem udadzą się na rozgrzewkę, na sam start i razem opuszczą strefę bieżni lekkoatletycznej.
 2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego, na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.
 5. Organizator zapewnia przebieralnie i depozyt.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 7. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni, toalet i depozytu.
 8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.